Gallery

Video
Bangladesh Fashionology Summit 2nd Edition

BFS Speaker Mr Pradeep David

BFS Speaker Mr Frederic Gaillerd

BFS Speaker Mr Shuichi Utena

BFS Speaker Mr Ram Sareen

BFS Speaker David Birnbaum

BFS Speaker Muchaneta Kapfunde

BFS Speaker Vikas Raykar

BFS Speaker Richard Oliver

BFS Speaker Michael Fralix

BFS Closing Session MD. Shafiul Islam (Mohiuddin)

BFS Speaker Eva & Pim